Naše služby

Ponúkané služby vykonávame na základe dlhoročných skúseností v tejto oblasti počas viac ako 20 – ročného pôsobenia na trhu a samozrejme, ako najlepšie vieme. Hlavný dôraz kladieme na transparentnosť a kvalitu odvedených prác. Služby, ktoré zabezpečujeme pre klientov by sa dali rozdeliť na správcovskú, ekonomickú, technickú a právnu oblasť.

Spôsob správy
V spolupráci s vlastníkmi vo vašom dome vytvoríme „domový výbor” na čele ktorého je zástupca vlastníkov, za pomoci ktorého budeme vykonávať správu vo Vašom dome. Tento výbor zastupuje ostatných vlastníkov, dáva podnety na riadenie činností vo vašom dome a kontroluje činnosť správcu. Členovia domového výboru sú informovaní o finančných pohyboch na účte fondu údržby a opráv, odsúhlasujú preplatenie dodávateľských faktúr, konzultujú so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu vášho domu.

Správa v ekonomickej oblasti
Ekonóm vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, vykonáva úhrady došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Správa v technickej oblasti
Pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť dodávateľov, spôsob a kvalitu upratovania, zabezpečujeme podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, tlakové nádoby). Vypracovávame dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliadame na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce.

Správa v právnej a legislatívnej oblasti
Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. Spôsoby a podmienky stíhania sú vždy vopred jednoznačne odsúhlasené a zadefinované v zmluve o výkone správy, resp. v mandátnej zmluve. Služby nadštandardných úkonov právnika sú predmetom osobitnej fakturácie.